هویت سازی اپوزیسونی احمدی نژادی ها!

روز نو هویت سازی اپوزیسونی احمدی نژادی ها! جایی که داوری با تاکید و اصرار می گوید که این جریان و نه فقط شخص احمدی نژاد! هیچ برنامه انتخاباتی و حضور در صحنه را ندارد، گویی که می خواهد از قهر بگوید از نارضایتی پرده بردارد و ناخشنودی این طیف... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۴