مولکول های طراحی شده برای درمان آسیب ناشی از حمله قلبی

میزان آنلاین مولکول های طراحی شده برای درمان آسیب ناشی از حمله قلبی محققان مولکول های با پتانسیل توانایی بهبود سلول های تحت فشار قرار گرفته نظیر وضعیت مربوط به حملات قلبی طراحی کرده اند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶