صدور گواهی فوت مفقودان حادثه قطار تبریز – مشهد

باشگاه خبرنگاران صدور گواهی فوت مفقودان حادثه قطار تبریز – مشهد گواهی فوت مفقودان حادثه قطار تبریز – مشهد صادر شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۱