پاسخ دولت ترکمنستان به قطعی گاز ایران!

روز نو پاسخ دولت ترکمنستان به قطعی گاز ایران! ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

پاسخ دولت ترکمنستان به قطعی گاز ایران!

آفتاب پاسخ دولت ترکمنستان به قطعی گاز ایران! ترکمنستان عدم پرداخت هزینه گاز را علت محدودیت ارسال آن به ایران دانست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲