نگاه مثبت بانک مرکزی به گسترش صنعت پرداخت

باشگاه خبرنگاران نگاه مثبت بانک مرکزی به گسترش صنعت پرداخت مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ۶۵۰۰ میلیارد تومان در صنعت پرداخت هزینه شده است، گفت: نگاه بانک مرکزی به گسترش بازار صنعت پرداخت، مثبت و آماده تعامل با بخش های مختلف و بازیگران... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۴