مواردی که مردِ زن دار قانونا می تواند ازدواج مجدد کند

میزان آنلاین مواردی که مردِ زن دار قانونا می تواند ازدواج مجدد کند قانون در مواردی به مردِ زن دار اجازه ازدواج مجدد داده است. کارشناسان وکیل آنلاین درباره این موارد توضیح داده اند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۳