ضرورت حفاظت حداکثری از اسناد مهم و ملی قضایی

باشگاه خبرنگاران ضرورت حفاظت حداکثری از اسناد مهم و ملی قضایی معاون حقوقی قوه قضاییه با منحصر به فرد خواندن گنجینه اسناد قضایی بر ضرورت اعمال دقت و نظارت کارآمد در انجام طرح ساماندهی اسناد و بایگانی های راکد قوه قضاییه تأکید کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۸