آشنایی با بدن اسیدی

روز پلاس آشنایی با بدن اسیدی هنگامی که بدن وارد حالت اسیدوز می شود، به محیطی خوب برای شکل گیری بیماری تبدیل می شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۹