بررسی موارد ارجاعی مربوط به بانکداری در کمیسیون تلفیق برنامه

ایسنا بررسی موارد ارجاعی مربوط به بانکداری در کمیسیون تلفیق برنامه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از جلسه روز گذشته این کمیسیون برای بررسی موارد ارجاعی برنامه ششم به کمیسیون تلفیق خبر داد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲