پاپیروس عجیبی که داستان عذاب فرعون را نوشته! +عکس

قرآن کریم قصصی تاریخی از پیشینیان دارد که به‌عنوان عبرت و موعظه برای بشر ذکر شده و در این میان داستان موسی(ع) و فرعون بیشترین تعداد آیات این کتاب مقدس را به خود اختصاص داده است.