استراتژی آمریکا؛ تفرقه بیانداز سلاح بفروش

ناآرام بودن منطقه در عمل منجر به فروش بیشتر سلاح های آمریکا در منطقه منتهی می‌شود و پولهای عربستان سایر کشورهای مرتجع منطقه به نفع آمریکا هزینه می‌شود.