مجوز ویژه دولت به استان ها برای تامین نیروهای شرکتی

تایید مناقصات تامین نیروهای شرکتی به استان ها واگذار شد.