مطالبات کارانه پرستاران تا پایان امسال پرداخت می‌شود