فیلم / روایت رهبرانقلاب از ایثار بزرگ حضرت علی(ع) در واقعه لیلة المبیت

فیلمی از رهبرانقلاب با موضوع ایثار بزرگ حضرت علی(ع) در واقعه لیلة المبیت منتشر می شود.