پیشگیری از شب ادراری کودک، یازده توصیه

نوشیدن مایعات را قبل از خواب كودك محدود كنید. بعد از شام نوشیدن حداكثر یك لیوان آب كافی است.