افزایش قیمت ۹ گروه کالایی در هفته منتهی به پنجم آذر

بانک مرکزی اعلام کرد ؛درهفته منتهی به پنجم آذرماه قیمت ۹ گروه کالا افزایش و ۲ گروه نیز کاهش داشت.