عامل اصلی سفید شدن موی سر!

رکنا: یکی از علل سفید شدن موی سر ضعف در سیستم ایمنی بدن است.