درگیری خونین در محدوده خیابان تعبدیمشهد

حوادث رکنا: دو عامل حمله خونین و سرقت از دو جوان در یکی از خیابان های مشهد دستگیر شدند..