تفاوت انسان بزرگوار و انسان پست از نگاه امام سجاد(ع)

تفاوت انسانِ کریم و انسانِ فرومایه از نگاه امام سجاد(ع) ، این گونه بیان شده است.