اشتباه عروس‌خانم / داماد اتفاقی داخل کیف زنش را نگاه کرد!

حوادث رکنا: بدبینی و غرور، کار دستم داد. مرتکب اشتباه بزرگی شدم و دیگر نمی‌توانم به چشمانش نگاه کنم. تحت‌تأثیر حرف‌های خواهرم قرار گرفته بودم. او تجربه خوبی از زندگی شکست‌خورده‌اش ندارد.