شلیک به مادر توسط پسر ناخلف

با حضور به موقع پلیس، فرار جوان ناخلف که با شلیک اسلحه مادر خود را مضروب کرده بود، ناکام ماند.