به فرموه پیامبر این عمل جیبتان را پر پول می کند

مسواک زدن تنها دهانتان را خوشبو نمی کند بلکه جیبتان را پر پول می کند.