فردا "ماه" و "تیر" با یکدیگر ملاقات می‌کنند

ظهر فردا شنبه ۲۵ فروردین، سیاره تیر در زاویه ۳.۹ درجه‌ شمال ماه قرار خواهد گرفت.