نقشه کثیف برای مرد خیر در انبار سوپرمارکت / شهریار دستگیر شد

حوادث رکنا: داخل دفترم نشسته بودم که صدای درگیری از سالن مرا مجاب کرد تا پیگیر ماجرا شوم. مرد میانسالی فریاد می‌زد چطور وجدانت قبول کرد از من سرقت کنی؟ اما هیچ جوابی به گوش نمی‌رسید. روی صحبت مرد میانسال، مردی بود تقریبا هم سن و سال‌های خودش که سرش را پایین انداخته بود و دستبندی به دست داشت. متهم و مرد میانسال وارد شعبه شدند.