ورود سرمایه‌گذاران ایتالیایی به کریدور شماره۱۰ ایران

معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل معتقد است با توجه به تداوم مذاکرات با سرمایه گذاران ایتالیایی برای ورود به کریدور شماره ۱۰ ایران، می توان انتظار داشت تا تابستان امسال جواب نهایی ایران به آنها ارائه شود.