اولین واکنش بازیکن مصدوم پرسپولیس بعد از بدشانسی بزرگ

بازیکن پرسپولیس بعد از مصدومیت سنگین خود صحبت کرد.