برج ایفل، یک بار دیگر رنگ می‌شود

بانوی آهنین پاریس، بعد از سال‌ها پیراهنی نو به تن می‌کند. ولی هنوز رنگ لباس نو معلوم نیست.