بازیگران مشهور «تخته گاز» می روند

فیلمبرداری «تخته گاز» در خیابان آیت الله کاشانی ادامه دارد.