درخشان‌مهر پا به توپ شد

مدافع چپ ذوبی‌ها بعد از مدت‌ها مصدومیت آماده بازی است.