صادرات گاز ایران به پاکستان در سفر وزیر خارجه بررسی می‌شود

دستیار وزیر امور خارجه در غرب آسیا گفت: موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان در دستور کار سفر وزیر امور خارجه قرار دارد.