گازرسانی به تمام روستاهای استان تهران تا پایان سال ٩٨

استاندار تهران از گاز رسانی به تمامی روستاهای استان تا دوسال آینده خبر داد.