با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت مترو مخالفم

عضو هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران گفت: در مصوبه شورا قیمت بلیت تهران حومه و فرودگاه امام بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که با این افزایش قیمت مخالفم.