توانمندسازی بانوان را به جدیت دنبال می کنیم

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار مازندران گفت:توانمندسازی بانوان را به جدیت دنبال می کنیم.