قول و قرارهای استقلالی‌ها پیش از آخرین چهارشنبه سال؛ جهنم آزادی بدون ترفه و نارنجک

ساعت۲۴-بازیکنان استقلال از هواداران خواستند تا بدون نارنجک وارد ورزشگاه شوند.