پل ادبی ایران و سنگال

سفیر جمهوری سنگال از همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌ی کتاب و ادبیات با شهر کتاب استقبال کرد.