قیمت آجیل و خشکبار افزایش یافت

در نمایشگاه شب عید در بخش آجیل و خشکبار قیمت خرید نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.