بازی با مرگ در مخفوف ترین غار ایران

رکنا: در ۱۲ کیلومتری شمال شرق کرمانشاه، کوهی به نام پرآو قرار دارد که به عنوان یکی از بلندترین قله های استان مشهور است و در کنار روستای چالآ نمود پیدا می کند