آشنا شدن با آرش مرا از همسر دور کرد / مرا جادو کرده بود و هرکار خواست با من کرد..!

حوادث رکنا: رفاقت با آرش مرا به کلی تغییر داد و افکارو رفتارم را به سمت و سوی دیگری سوق دادتا اینکه باعث شد به تدریج از همسرم فاصله بگیرم.