افزایش رشد گردشگری سنگاپور برای دومین سال متوالی

سنگاپور با دریافت گردشگران مختلف از بازارهای پردرآمد جهانی برای دومین سال متوالی در صنعت گردشگری رشد داشته است.