همسرم را سرپرست تیم‌ملی کنید!

گاهی اوقات اتفاقاتی می‌افتد که تصور نمی‌کنیم از سوی برخی افرادی باشد که به خوشنامی معروفند یا دوست دارند این‌گونه باشند.