زمان بازدید نمایندگان از زندان اوین مشخص شد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از برنامه هفته آینده برخی از نمایندگان مجلس جهت بازدید از زندان اوین خبر داد.