یکی از بهترین تقویت‌کننده‌های قوای جنسی و جسمی را بشناسیم

"شلغم" یکی از بهترین‌ موادغذایی برای تقویت قوه بنیه بدن است همچنین یکی از بهترین تقویت‌کننده‌های قوای جنسی است.