هند ۳۰ ماهواره به مدار زمین فرستاد

رکنا: هند ماهواره های ۷ کشور که شامل ۳۰ ماهواره بود را به فضا برد.