میدان نقش جهان اصفهان از نگاه سفرنامه نویسان خارجی (قسمت اول)

گردشگران خارجی حتی قبل از آنکه کار ساخت میدان نقش جهان اصفهان به پایان برسد، به دیدن آن می‌آمدند و آن را هم‌تراز زیباترین میدان‌های جهان برمی‌شمردند.