وقتی شوهرم جمال همراه زن غریبه از خانه خارج شدند، دنیا روی سرم خراب شد!

حوادث رکنا: دختر جوان به خاطر اعتیاد پدرش تن به ازدواج با مرد افیونی داد و حالا پس از تولد سومین فرزندش وقتی به رفتارهای شوهرش مشکوک شد فهمید که با زن جوان دیگری رابطه دارد.