جهش ارزی در راه است؟

رکنا: مرکز پژوهش‌های مجلس امکان وقوع جهش ارزی تا پایان امسال را بررسی کرد.