وقتی مرد صاحبخانه وارد خانه مستاجرش شد زن جوان را درصحنه بدی دید و ..!

حوادث رکنا: مرد مستاجر در اقدامی هولناک پس از قتل همسرش با تیغ اقدام به زدن رگ دست و گردنش زد و به زندگی شان پایان داد.