شوهرم را تعقیب کردم و وقتی با عالیه ۲۱ ساله در یک خانه تنها بودند با پلیس به آنجا رفتم و ..!

حوادث رکنا: او گرگی بود که در لباس میش وارد زندگی ام شد به طوری که در مدت کوتاهی و به راحتی نه تنها سعادت و خوشبختی را از من گرفت بلکه زندگی شیرینم را به نابودی کشاند. هیچ گاه نمی توانستم باور کنم آن دختر مرموز روانشناس نیست و از این عنوان برای فریب من سوء استفاده کرده است تا همسرم را به سوی خودش جذب کند و...