آمریکا ۱۴شخصیت ایرانی را تحریم کرد

آمریکا ۱۴شخصیت حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران تحریم کرد.