تقابل ایران و عربستان؛ چالش اصلی ۲۰۱۸

اختلافات ایران و عربستان در سال ۲۰۱۷ درکانون توجهات بین‌المللی قرار گرفت.